معرفی چاپ دوم کتاب ذهن، یادگیری و آموزش

در پیوند میان علوم شناختی و علوم تربیتی، قلمرو مطالعاتی جدیدی برای فهم تربیت اثربخش شکل گرفته است. این قلمرو بین رشته‌ای بر آن است تا با آگاهی از ذهن و مغز، بهسازی امر آموزش را تعقیب کند. در دو دهه اخیر در محافل تربیتی جهان، این امر مورد تأکید قرار گرفته است که «فهم» مغز می‌تواند مسیرهای جدیدی را برای بهسازی پژوهش، سیاست و اقدام تربیتی فراهم سازد. از این رو پژوهشگران علاقمند به مطالعات ذهن، مغز، تربیت نسبت به انتشار آثاری در این حوزه مبادرت نمودند. Making Classrooms Better: 50 Practical Applications of Mind, Brain and Education  کتابی است که با مرور بسیاری از آثار این حوزه توسط خانم تاکوهاما-اسپینوزا به رشته تحریر درآمده است. کتاب «ذهن، یادگیری و آموزش»ترجمه بخش اول کتاب فوق است که به معرفی رویکرد بین رشته‌ای ذهن، مغز، تربیت، نقش آن در تبیین یادگیری و خلاصه ای از مهمترین تأثیرات بر یادگیری دانش آموز پرداخته است. 

معلمی کار دشواری است. معلم خوب نیازمند فهم عمیق تر و درکِ ذهن و مغز و پویایی محیط یادگیری اجتماعی است. اما ویژگی‌های معلم خوب قابل یادگیری است. همه می توانیم یاد بگیریم که معلم بهتری باشیم. اولین چیزی که ما معلمان باید یاد بگیریم، ارزیابی کیفیت شواهد، قبل از استفاده از روش های تدریس، فعالیت ها یا کتاب های تمرین معروف است که بعضاٌ هیچ پشتوانه علمی ندارند. برای تصمیم گیری بهتر برای طراحی کل معلمان نه تنها باید بدانیم چه کارهایی اثر بخش اند، بلکه باید بدانیم چرا آن‌ها اثربخش هستند. علم ذهن، مغز، تربیت هم از اطلاعات برآمده از آزمایشگاه (پژوهش های علوم اعصاب و روانشناسی) و هم کلاس درس استفاده می‌کند تا پیامدهای یادگیری را بهبود بخشد. ذهن، مغز، تربیت با این فرض آغاز می‌کند که مسائل پیچیده هستند و بنابراین به پاسخ هایی با نگاه فرا‌رشته ای نیاز دارند. این کتاب به شکلی هدفمند از شواهد کلاس و فعالیت هایی که به شکلی مثبت پیامدهای یادگیری دانش آموزان را تحت تأثیر قرار می‌دهند شروع می‌کند و به سمت آزمایشگاه (پژوهش‌های علوم اعصاب و روانشناسی) می‌رود تا هم یافته‌های کلاس و هم آزمایشگاه را از منظری جدید بررسی کند. این کتاب تلاشی برای مشارکت در پژوهش‌های ذهن، مغز، تربیت برای انجام فعالیت‌های کلاسی و تدریس بهتر است.

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 


محصولات

مرکز آموزش

خدمات