کارگاه آموزشی صبح رویش برگزار شد.

 
  
کارگاه اصول یادگیری مبتنی بر مطالعات ذهن و مغز روز پنجشنبه 8 آذر برای همکاران مدرسه صبح رویش در پژوهشکده علوم شناختی برگزار شد.محورهای اساسی این کارگاه، مغز و یادگیری، تفاوت مغزها، شبکه‌های عصبی، هیجان و یادگیری، بافت اجتماعی و یادگیری بود. پیش از برگزاری کارگاه متن خواندنی (حدود 25 صفحه ای) و کتاب ذهن، یادگیری و آموزش در اختیار شرکت کنندگان قرار داده شد و نکات مربوط به مباحث مورد نظر توسط آنان استخراج شد. در کارگاه علاوه بر گفتگو و رسیدن به درک مشترک درباره این مباحث، شرکت کنندگان بر اساس این آموخته‌ها، پیشنهادیی برای خلق یا تغییر کنش‌های جاری مدرسه ارائه دادند.
 

محصولات

مرکز آموزش

خدمات